SgsEye is remote monitoring client software PC

การใช้งาน App SgsEye บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ตัวอย่างนี้ ขอแนะนำการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น คลิ๊กตรง Windows

Download –> http://www.sgseye.com/

การเพิ่มเครื่องบันทึกในครั้งแรก
การตั้งค่าเรียบร้อย ก็สามารถดูออนไลน์ได้แล้ว

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์ ระยอง